• Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Bouwbedrijf D. Pater & Zn., gevestigd aan Harselaarseweg 48, 3771 MB Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybeleid

Bouwbedrijf D. Pater & Zn., gevestigd aan Harselaarseweg 48, 3771 MB Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gebruiksgegevens (zoals IP-adres, browserinformatie, bezochte pagina’s)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken die u via het contactformulier instuurt.
  • Het verbeteren van onze website.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens die via het contactformulier worden verzameld: tot het contact niet meer nodig is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. verstrekt geen gegevens aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijfdpater.nl.


Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf D. Pater & Zn. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfdpater.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwbedrijf D. Pater & Zn. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact opnemen?

Wilt u een offerte aanvragen of aanvullende informatie? Neem contact op via onderstaand formulier.